اختصاص فطریه به زندانیان نیازمند منع شرعی ندارد

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
اختصاص فطریه به زندانیان نیازمند منع شرعی ندارد