برنامه‌های درسی دوشنبه 7 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه 7 مهر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز دوشنبه 7 مهرماه 1399 پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

ساعت 20:50 تا 21:15 درس اخلاق حرفه‌ای پودمان 1 شایستگی 2 پایه 12 شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت 21:15 تا 21:50 مدیریت تولید پایه 11- شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت 10:30 تا 11 علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت 11 تا 11:30 بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت 11:30 تا 12:10 بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت 12:10 تا 12:40 فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت 12:40 تا 13:10 بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت 13:10 تا 13:40 بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت 14:30 تا 15 مطالعه اجتماعی درس 4 / قانون‌گذاری پایه هفتم

ساعت 15 تا 15:30 مطالعه اجتماعی درس 4 وظایف دولت پایه هشتم

ساعت 15:30 تا 16مطالعه اجتماعی درس 2 و 3 حرکت انتقالی چهره زمین پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت 16 تا 16:30 تولید محتوای الکترونیکی آموزش نرم‌افزار Nitro PDF

متوسطه دوم:

ساعت 16:30 تا 17 عربی و زبان قرآنی یک پایه10 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 17 تا 17:30 عربی و زبان قرآنی 2 پایه 11رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 17:30 تا 18 عربی و زبان قرآنی 3 پایه 12 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 20 تا 2:25 فیزیک میدان الکتریکی پایه 11 رشته علوم تجربی

ساعت 20:25 تا2:50 فیزیک یکاها پایه 10 رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت 7:30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت 8 درس دین و زندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت 8:30 درس دین و زندگی 1 پایه 10 ادبیات و علوم انسانی

ساعت 10:15 درس فلسفه 2 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت 10:45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته‌ها

ساعت 11:15 درس فارسی 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت 11:45 درس روانشناسی پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت 12:15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 12:45 درس آمار و احتمال پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13:15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی:

ساعت 15 درس اخلاق اسلامی 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت 15:30 درس اخلاق اسلامی 2 پایه 11 رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت 16 درس اخلاق اسلامی 1 پایه 10 رشته علوم و معارف

ساعت 16:30 درس پیام‌های آسمانی 7 متوسطه دوره اول آموزش داده خواهد شد.