خودرو‌های دنا به نمایندگان مجلس فروخته نمی‌شود

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع

سخنگوی هیئت رییسه مجلس گفت: با توجه به افزایش سرسا‌م‌آور قیمت خودرو از زمان خرید بر اساس مصوبه هیئت رئیسه خودروهای دنا به نمایندگان فروخته نمی‌شود و در مالکیت مجلس خواهد ماند.‌